flexkidzkinderopvang.nl

Pedagogisch beleid

pedagogisch coach

Om te zorgen dat alle medewerkers werken met dit pedagogisch beleid hebben we sinds 2019 de functie: pedagogisch coach.

 

Zij begeleid alle medewerkers in het blijven ontwikkelen in hun werk!

Fijn! zo blijven we een lerende organisatie.

 

Wilt u meer weten: het coachplan ligt ter inzage op de locatie.

 

pedagogisch beleid

Hier leest u het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz, met in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten.

In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven wij hoe de pedagogisch medewerkers omgaan met de kinderen. Uitgangspunten en visie worden verwoord. 

Missie van Flexkidz

“Kinderen zijn flexibel, wij ook!”

 

Verder vinden we de volgende punten erg belangrijk. Deze pedagogische uitgangspunten komen dan ook terug in ons pedagogisch beleid:

De ontwikkeling van het kind centraal in denken en doen;
Kwaliteit in alles wat we doen;
De kracht van samenwerking.
Pedagogische visie en de uitgangspunten

 

Ons pedagogisch handelen is gebaseerd op een visie, een visie op mens-zijn, op de ontwikkeling van kinderen en op opvoeden en ontwikkelen. Wij hebben ons laten inspireren door de pedagogen Rudolf Steiner en Loris Malaguzzi en door de psycholoog Thomas Gordon.

 

 

logo_flexkidz.jpg

visie op opvoeding

Onze visie op opvoeding:

Opvoeding is de begeleiding van kinderen naar volwassenheid. Om zich positief te kunnen ontwikkelen moeten kinderen hun omgeving ervaren als een sfeer van vertrouwen, geborgenheid en veiligheid. Onze pedagogisch medewerkers hebben de taak de kinderen te stimuleren en aan te moedigen om nieuwe dingen te leren en ervaringen op te doen. Zo geven zij hen de gelegenheid om hun nieuwsgierigheid te bevredigen en zich te ontwikkelen. Maar zij hebben ook tot taak grenzen aan te geven en te bewaken, zodat de ontwikkeling van het kind veilig en verantwoord verloopt en het kind zich de normen en waarden van onze maatschappij eigen maakt.

Ons pedagogisch doel:

Ons pedagogisch doel is dat kinderen respect en verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen, zowel voor henzelf als voor hun omgeving. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om zelfstandig te denken en te handelen, zodat zij hun eigen keuzes kunnen maken. Kinderen leren om conflicten op een constructieve wijze op te lossen en om leren gaan met verschillen. Met deze basisvaardigheden zullen zij later hun eigen plek kunnen vinden in de maatschappij.

 

Onze pedagogische uitgangspunten:

 • Wij stimuleren de ontwikkeling van kinderen door een rijke speel- leeromgeving te creëren;
 • Wij nemen als uitgangspunt dat ieder kind competent is, zich wil ontwikkelen;
 • Wij hebben respect voor alle kinderen en nemen hen serieus;
 • Wij luisteren naar wat kinderen te zeggen hebben en geven hen inspraak;
 • Wij geven kinderen een eigen verantwoordelijkheid;
 • Wij zien en benaderen kinderen als een individu;
 • Wij bieden de kinderen keuzemogelijkheden.

 

Emotionele veiligheid en welbevinden

Emotionele veiligheid en welbevinden

Pedagogische visie Flexkidz

De eerste stappen die de ouders met hun kind bij ons binnen zetten vormen de kennismaking met de wereld van de kinderopvang. Een wereld die veiligheid en vertrouwen moet bieden aan kinderen. Want alleen vanuit veiligheid en vertrouwen kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen en opgroeien tot evenwichtige en zelfstandige mensen.

Vertrouwde relaties tussen pedagogisch medewerkers en kinderen zijn het hart van het pedagogisch handelen, het is de basis van emotionele veiligheid. Kinderen en pedagogisch medewerkers ontwikkelen samen een band. Dit schept een veilige basis, het kind weet dat het terug kan vallen op de pedagogisch medewerker.

Kinderen ervaren ook de vertrouwdheid van een vaste groep kinderen. Kinderen spelen samen en maken samen plezier onder begeleiding van een pedagogisch medewerker die de onderlinge communicatie tussen kinderen waar nodig begeleidt. In ons kinderdagverblijf bieden wij kinderen mogelijkheden om allerlei ervaringen op te doen, om zelf problemen op te lossen. Samen met de kinderen zijn we trots als ze iets nieuws hebben geleerd. Kinderen mogen bij ons ook leren door te proberen, wij willen hen laten ervaren dat het niet erg is als iets niet meteen lukt. Doordat kinderen ervaren dat zij dingen zélf kunnen en mogen, krijgen zij een positief gevoel van eigenwaarde. We geven hen verantwoordelijkheden die bij hen en bij hun belevingswereld en mogelijkheden passen.

 

Lerend spelen

Lerend spelen

Pedagogische visie Flexkidz

Ieder kind is uniek. Wij respecteren de eigenheid van ieder kind, zijn manier van doen, zijn eigen interesses. Ieder kind mag zichzelf zijn. We vinden het belangrijk dat alle kinderen ‘honderd talen’ aangeboden krijgen om tot volle ontplooiing te komen.

Met honderd talen bedoelen we; veel verschillende manieren van denken, van spelen, van spreken, verschillende manieren van luisteren, houden van en verbazen, verschillende manieren van zingen en begrijpen, verschillende manieren om te ontdekken, vindingrijk zijn, verschillende manieren van dromen. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een rijke speel- en leeromgeving waarin een breed aanbod van speelgoed en materialen aan het kind wordt aangeboden. Ook biedt de pedagogisch medewerker een breed (thematisch)activiteitenaanbod, goed passend binnen het dagritme, zodat alle ontwikkelingsgebieden bewust gestimuleerd worden. Daarbij maken we gebruik van Piramide. Een VVE programma van CITO. Daarmee bieden we de kinderen leerstof aan en volgen we de doorgaande lijn, ook naar de basisschool.

 Het lerend spelen is ons uitgangspunt. Plezier staat voorop.

Buiten zijn in de natuur komt het kind ook alleen maar ten goede: Ze kunnen rennen, balanceren, bouwen en schreeuwen, maar ook stilte ervaren. Alle zintuigen worden gestimuleerd door het spelen/zijn in de natuur. Magische momenten beleven kinderen keer op keer, doordat de natuur elke dag anders is. Ook de weersomstandigheden zijn elke dag anders. Door het regelmatig buiten zijn bouwen de kinderen een goede en gezonde weerstand op en krijgen ze respect voor de natuur.

Samenwerking met ouders

Samenwerking met ouders

Pedagogische visie Flexkidz

Kinderen zijn onlosmakelijk verbonden aan ouders. Een goede samenwerking met de ouders is dan ook een voorwaarde om goed met de kinderen te kunnen werken.

Wederzijds begrip en waardering tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers is de basis voor een goed contact.Ouders worden zorgvuldig geïnformeerd over de werkwijze, de regels, gewoonten en gebruiken binnen onze kinderopvang. Kinderen maken op de opvang interessante ontwikkelingen door en doen belangrijke ervaringen op. Het is erg belangrijk deze ontwikkelingen en ervaringen te delen met de ouders. Dit doen onze pedagogisch medewerkers aan de hand van gesprekjes, foto’s, observaties en knutselwerken van de kinderen.

 

Wederzijds adviseren en informeren is belangrijk. Zo kunnen we vanuit gezamenlijkheid het kind geven wat het nodig heeft en inspelen op behoeften van ieder individueel kind. Door oprechte aandacht en belangstelling tonen pedagogisch medewerkers en ouders betrokkenheid met elkaar.

Flexkidz heeft een oudercommissie. De oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. Te adviseren over kwaliteit en het behartigen van de belangen van de ouders van het kindercentrum.  

Onze visie op de ontwikkeling van kinderen

Onze visie op de ontwikkeling van kinderen:

Wij gaan ervan uit dat kinderen een natuurlijke behoefte hebben om zich te ontwikkelen. Elk kind doet dat in zijn eigen tempo en naar eigen mogelijkheden. Een kind ontwikkelt zich door een wisselwerking tussen natuurlijke aanleg en ervaringen die het uit zijn omgeving opdoet.

 

Steunen en stimuleren van spelen en leren

Pedagogische visie Flexkidz

Ieder kind heeft een aangeboren drang tot ontwikkeling. Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen,

moet een kind zich veilig te voelen. Ook moet de omgeving veilig zijn.

Maar dit betekent niet dat er geen uitdaging is. Kinderen leren door vallen en opstaan.

 

Inrichting van de binnen en buiten ruimtes

Inrichting van de binnen- en buiten ruimtes

Pedagogische visie Flexkidz

Flexkidz biedt kinderen een aantrekkelijke en vertrouwde omgeving. Een omgeving waar kinderen de ruimte hebben om zich even terug te trekken, maar waar ze ook in een groep kunnen spelen. Een omgeving waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten, zich zelfstandig kunnen bewegen en waar ze vinden wat ze nodig hebben.

Bij de inrichting van ruimten wordt gezocht naar een balans tussen de noodzakelijke veiligheid en de al even noodzakelijke uitdagingen voor de kinderen. Kinderen leren binnen en buiten om te gaan met risico’s die ze aankunnen. Veiligheid en welzijn van kinderen is één van onze hoogste prioriteiten, maar daarmee nemen wij niet de kansen op ontdekken, ontwikkelen en leren af. 

Dagritme en groepssamenstelling

Dagritme en groepssamenstelling

Pedagogische visie Flexkidz

Ritme en regelmaat biedt de kinderen duidelijke structuur en veilige herkenbaarheid. Binnen een vast ritme is er wel ruimte voor flexibiliteit. De pedagogisch medewerkers zullen inspelen op toevallige omstandigheden en ook komen zij binnen dit vaste ritme tegemoet aan individuele verschillen van kinderen.

In onze kinderdagverblijven hebben we een duidelijke dagindeling. Alle dagen hebben hun vaste ritme, vaste onderdelen van het programma verlopen volgens een vast patroon en met vaste rituelen.

 

Op de kinderdagopvang wordt de dagindeling met dagritmekaarten in beeld gebracht voor de kinderen zodat zij het vaste ritme kunnen volgen en steeds beter leren herkennen. 

Observeren van kinderen

Observeren van kinderen

Pedagogische visie Flexkidz

Om een kind goed te kunnen begeleiden is het van groot belang dat we ieder kind echt zien. Want kinderen verschillen in karakter, temperament, tempo, leermogelijkheden en vaardigheden en hebben aangeboren talenten. We willen graag aansluiten bij de eigenheid van ieder individueel kind.

Wij observeren de kinderen dagelijks. Voor peuters kijken we ook gericht naar de motoriek en de sociale omgang van de kinderen.

Doordat we met Piramide werken komen ook de beginselen van taal en rekenen naar boven.

Bijzonderheden worden altijd met de ouders besproken.

Autonomie (eigen keuzes maken) en participatie (actief mee mogen doen/denken)

Pedagogische visie Flexkidz

“Meer dan ooit is in Nederland het besef gegroeid hoe belangrijk het is bij kinderen al op jeugdige leeftijd een basis te leggen voor omgang met anderen kinderen en ouderen, ook van uiteenlopende achtergrond”

 

Flexkidz wil kinderen graag opvoeden tot mensen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen in de maatschappij. Wij zien het kinderdagverblijf als een gemeenschap, een kleinere samenleving binnen onze grote samenleving. Wij vinden dat we geen speciale kinderwereld moeten creëren, maar een plezierige leefomgeving afgestemd op kinderen en volwassenen.

Spelen en vrije tijd in de BSO

Spelen en vrije tijd in de BSO

Pedagogische visie Flexkidz

De tijd die kinderen op onze buitenschoolse opvang doorbrengen zien wij als vrije tijd. Bij vrije tijd denken we aan rust, ontspanning, initiatieven nemen en eigen interesses volgen, zelf bepalen wat je gaat doen en wanneer je er mee stopt, met wie je speelt of dat je liever alleen speelt.

Aansluiten bij leeftijd, sekse en interesses

In de BSO komen kinderen van 4-12 jaar. Voor pedagogisch medewerkers is het hebben van kennis van alle verschillende ontwikkelingsfasen belangrijk. Dit om te weten welke materialen en activiteiten geschikt zijn en wat je van kinderen op welke leeftijd kunt verwachten en hoe je als pedagogisch medewerker je eigen gedrag daarop kunt aanpassen

Het spel begeleiden

Voor pedagogisch medewerkers is het begeleiden van het spel en de activiteiten een intensieve en zeer bepalende taak.

Uiteraard verschilt de begeleiding per leeftijdsgroep en per individueel kind. Flexkidz vindt het belangrijk om kinderen waar mogelijk los te laten en verantwoordelijkheid te geven.

Buiten spelen

Niet ieder kind speelt in de thuissituatie veel buiten. TV en computer maken dat binnenspelen vaker voorkomt dan buiten. Daarom biedt de BSO een plek om juist wel buiten te spelen en bewegen. Buiten is er meer ruimte, het brengt kinderen in contact met de natuur, het weer en de seizoenen. Buiten mogen kinderen zich uitleven, vies worden en vallen.

Relaties in de BSO groepen

Relaties in de BSO groepen

Samenstelling van de groep

Binnen één BSO zijn vaak meerdere groepen te vinden; leeftijdsgroepen, vriendjes, klasgenoten, jongens- en meisjes groepen. Voor een kind is het belangrijk om  aansluiting te vinden bij een groep. Nieuwe kinderen kunnen opgevangen worden door een ‘mentor’ kind dat ze al kennen of door een sociaal vaardig kind wat graag deze taak op zich neemt. De pedagogisch medewerker begeleidt dit 

verdere eisen en weetjes

NB:

 •           Groepssamenstelling en groepsgrootte

Flexkidz vind het ten aanzien van de kwaliteit belangrijk om te voldoen aan de wettelijke eisen t.a.v. het aantal kinderen per pedagogisch medewerker en de omvang van de stamgroep.  We werken met opgeleide Pedagogisch Medewerksters op de groepen.

 

 •           Flexkidz wil graag waarborgen dat er voldoende aandacht is voor de vier basis op-voedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven.

Deze vier opvoedingsdoelen zijn:

1 het bieden van emotionele veiligheid, zorgen dat de kinderen zich prettig voelen op de opvang.

2 het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie, elk kind is uniek en mag zich op zijn/ haar eigen tempo ontwikkelen.

3 het bieden van gelegenheid tot ontwikkelen van sociale competentie, samen spelen samen delen, elkaar helpen en hoe ga je met elkaar om.

4 het meegeven van waarden en normen, kinderen mogen hier zelf aan meewerken door de regels te bedenken en uit te werken. Deze formuleren wij altijd op een positieve manier. We benadrukken wat WEL mag.

 

 •          Flexkidz vindt het belangrijk goede verantwoorde en veilige opvang te bieden. We doen dan ook jaarlijks een Risico Inventarisatie en Evaluatie op de gebieden veiligheid EN gezondheid.
 •          In Nederland is er een Jeugdwet die ervoor moet zorgen dat kinderen een fijne jeugd hebben en zich goed kunnen ontwikkelen. Een van de onderdelen van de Jeugdwet is de verwijsindex. Dat is een digitaal contactsysteem waarin professionals in een vroeg stadium een signaal kunnen afgeven. Dat doen ze om hun zorg en betrokkenheid bij een kind of gezin te tonen als ze denken dat het geluk of de ontwikkeling van een kind gevaar loopt.De verwijsindex brengt professionals die betrokken zijn bij een gezin automatisch met elkaar in contact. Het doel ervan is om samen met u de best passende ondersteuning of begeleiding te bieden. Als er een actieplan of familieplan wordt opgesteld, gebeurt dat in overleg met de ouder. Die ondersteuners krijgen elkaars contactgegevens en nemen contact met elkaar op. De bedoeling is dat ze de ondersteuning afstemmen en dat een van hen het voortouw neemt. Het idee achter de verwijsindex is: één kind, één gezin, één plan. In Fryslân heet de verwijsindex ViF ZiZeO: Verwijsindex Fryslân, Zicht op Zorg en Onderwijs.

 

 •          Tips en ideeën zijn ook altijd welkom. Hier staan wij zeker voor open! Wilt u een evt. klacht liever aan een onafhankelijke commissie voorleggen, of hebben eerdere stappen geen oplossing geboden, dan zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie kinderopvang. Een jaarlijks verslag van eventuele klachten / opmerkingen en tips, ligt ter inzage op de locatie.

Bent u nieuwsgierig geworden? Wilt u meer lezen? Het volledige beleidsplan ligt ter inzage op de locatie!

 

Van harte welkom!!!

Flexkidz kinderopvang.